Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler.

 1. Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och vårda egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.

 2. Om det i lägenheten uppstår en sådan skada, att dess avhjälpande ej kan uppskjutas, skall styrelsen eller vicevärden omedelbart underrättas härom. Anmälan skall även göras om vattenkranar visar sig otäta eller om avlopp blivit tilltäppta.

 3. I lägenheter får inte utföras sådant arbete som kan störa övrig lägenhetsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

 4. Sophantering skall ske enligt anvisningar.

 5. Ingen förvaring får ske i trapphusen.
  Detta innefattar såsom cyklar, barnvagnar, sopor, sparkcyklar, pulkor etc.

 6. Vintertid skall tillses att frysskada på vattenledning ej uppstår på grund att fönster eller dörr lämnats öppen. Vattenkran får ej lämnas öppen, detta gäller även om vattnet är avstängt.

 7. Om djur bor i lägenheten skall tillses att de inte förorenar, gör ofog eller för oljud.
  - Förutsättningar:
  - Antenndiametern får inte överstiga 60cm
  - Färg på antenn och övrig synlig utrustning skall vara neutral
  - Utrustning måste fästas stadigt på balkong-/terassgolvet.
  - Installation och kabeldragning skall vara fackmannamässig.

 8. De särskilda föreskrifter som gäller TV-anläggningen skall följas. Uppsättning av parabolantenner får endast ske efter godkännande av styrelsen. Ansökan skall vara skriftlig. För att snabba upp handläggningstiden bör ansökan innehålla uppgifter såsom:
  -Antenndiameter
  -Skiss över tänkt placering och kabeldragning
  -Färg på antenn/utrustning

 9. Vid grillning gäller Räddningsverkets rekommendationer, ej grillning med öppen låga på balkongeller altan.

 10. Markiser, altaner, plank och staket, samt övriga anordningar, får uppsättas endast om de beträffande färg, form och utförande i övrigt godkänts av styrelsen.

 11. Skyltning genom anslag utom lägenheten får ej ske utan styrelsens medgivande.

 12. Bostadsrättshavaren skall följa övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen.

 13. Vid utförande av musik eller användande av TV, radio eller grammofon i lägenheten efter kl 23.00 och före kl 07.00 skall tillses att andra inte störs därav.

 14. Undvik att gå och cykla över gräsmattor och planteringar. Framförande av motorfordon över gräsmattor och planteringar får ej förekomma.

 15. Balkonglådor får endast hängas på insidan av balkongräcket.

 16. Vid rökning ber vi er ta hand om era fimpar.

 17. Ingen bilkörning/ parkering på innergårdarna, parkeringsbot kan komma utfärdas.

 18. Dessa ordningsregler skall likaså iakttas av bostadsrättshavarens familj och gäster eller dem som av honom inryms i lägenheten.